تظاهرات گوارشی و کبدی کووید و پساکووید

 دکتر دریانی

دکتر علویان

دکتر جمالی

جناب آقای دکتر احسانی اردکانی

جناب آقای دکتر اژدرکش

دکتر مخترع

دکتر میراولیایی

پنل مراقبت های ویژه(ICU)

جناب آقای سید حسین اردهالی
جناب آقای نوید شفیق
جناب آقای سید محمدرضا هاشمیان
جناب آقای مجید ملک محمد
جناب آقای نوید نورایی

پنل کودکان و نوزادان

جناب آقای پروفسور علیرضا فهیم زاد
جناب آقای پروفسور محمد حسین سلطان زاده
جناب آقای پروفسور رضا شیاری
سرکار خانم دکتر فریبا شیروانی

پنل عفونی

دکتر یادگاری نیا
سرکار خانم دکتر شهناز سالی
دکتر رنجبر
دکتر جعفری
دکتر طهرانی
دکتر ابطهیان

پنل واکسن

دکتر بیگلری
دکتر مرادنی
سرکار خانم دکتر سارا ابوالقاسمی
دکتر طالبی طاهر

پنل پوست

جناب آقای سید ناصر عمادی
علیرضا فیروز
جناب آقای امیر هوشنگ احسانی
سرکار خانم الهام بهرنگی
جناب آقای رضا رباطی
جناب آقای کامران بلیغی

پنل قلب

دکتر علیرضا قویدل
دکتر حمیدرضا صنعتی
دکتر پورعلی اکبر
دکتر مجید حق جو
دکتر آذین علیزاده
خانم دکتر تقوی
دکتر خلیلیان

پنل ازمایشگاهی

کد ملی

سخنران

موضوع سخنرانی

ردیف

0054735874

دکتر علیرضا ناجی

( استاد ویروس شناسی)

بیولوژی و ژنتیک ویروس کرونای سارس ۲

1

0054735874

دکتر علیرضا ناجی

( استاد ویروس شناسی)

نمونه گیری و مدیریت نمونه و سطح ایمنی زیستی آزمایشگاه در تشخیص بیماری کووید

2

0054735874

دکتر علیرضا ناجی

( استاد ویروس شناسی)

تشخیص مولکولی و تست شناسایی آنتی ژنی ویروس کرونای سارس ۲  

3

 

2296657508

دکتر سودابه حسینی دکتری علوم آزمایشگاهی و متخصص ژنتیک انسانی

تشخیص سرولوژی ویروس کرونای سارس ۲

4

2296657508

دکتر سودابه حسینی دکتری علوم آزمایشگاهی و متخصص ژنتیک انسانی

ارزیابی بیومارکرهای بیوشیمیایی و تغییرات هماتولوژیک در بیماری کووید-۱۹

5

//

دکتر مهرناز مصداقی

مروری بر واکسن های کووید 19

6

 

پنل زنان و بارداری

جناب آقای دکتر مهدی زاده کاشی
سرکار خانم دکتر شهلا چایچیان
سرکار خانم دکتر ندا هاشمی
سرکار خانم دکتر شهلا میرگلوی بیات
دکتر بردبار

 

پنل غدد

دکتر استفامتی (مدیرپنل)
دکتر ولی زاده
دکتر حسین پناه
دکتر حدائق