مسوول همایش  : جناب آقای دکتر دریانی

دبیر اجرایی :  جناب آقای مهندس فتحی

دبیران پنل :  استاد شکرآبی  /  دکتر میرصفا