آخرین اخبار

مهندس میثم فتحی مدیر همایش

با توجه با شیوع گسترده کووید 19 در جهان و همچنین تشکیل سویه های مختلف این ویروس بروز نگاه داشتن اطلاعات پزشکی از بزرگترین چالش

Read More »

 دبیراجرایی همایش

 “دبیراجرایی همایش “ خدای عزوجل را سپاس که در همه حال حاضر و ناظر اعمال ماست. اساتید گرامی بروز پاندمی کووید 19 یکی از مهمترین

Read More »

پیام ریاست همایش

” پیام ریاست همایش “ با توجه به پیشرفت های روز افزون علوم بهداشتی و پزشکی و بواسطه آن کشف بیماری های جدید بخصوص بیماریهای

Read More »

دسته بندی

دسته‌ها

برچسب ها